Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương

Tài liệu tham khảo Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương. Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp, liên quan chặt chẽ tới lợi ích của giai cấp, tầng lợp và dân tộc. Để nhận thức đúng đắn hiện tượng nhà nước cần phải làm sáng tỏ...

Từ khóa: tài liệu học đại học, Giáo trình Pháp luật , Pháp luật Việt Nam , Pháp luật đại cương, nhà nước Việt Nam, học thuyết Mác - Lênin

doc 170 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận