Đề thi kết thúc Học Phần 1 Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Mac- Lênin

Trình bày nội dung 2 nguyên lý của phép biện chứng duy vật? Từ ý nghĩa phương pháp luận hãy rút ra bài học bản thân

2/ Quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin về bản chất con người? Vận dụng giải thik "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"?

Từ khóa: đề thi thống kê, đề thi quản trị, đề thi toán cao cấp, đề thi tài chính tiền tệ, môn thị trường chứng khoán

pdf 4 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:25 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận