ĐỀ TÀI 7: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh:
a) Chủ nghĩa yêu nước, văn hóa truyền thống Việt
Nam được hun đúc qua mấy nghìn năm dựng nước
và giữ nước
b) Tinh hoa văn hóa nhân loại
c) Chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng của giai cấp công
nhân, lý luận cách mạng tiên tiến nhất của thời đại.
d) Nhân cách Hồ Chí Minh: tư duy nhạy bén, lòng yêu
thương con người rộng lớn, nghị lực phi thường …
Đăng nhập để bình luận