Đề cương môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Học phần 1: Thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác-Leenin gồm chương Mở đầu, chương 1, 2, 3. Thời gian học 60 tiết... triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
a, Chủ nghĩa duy vật chất phác
b, Chủ nghĩa duy vật siêu hình
c, Chủ nghĩa duy vật biện chứng
II/ QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
1, Vật chất
a, Phạm trù vật chất
- Khái quát quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất
- Định nghĩa của...
Đăng nhập để bình luận