ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh người lựa chọn con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX, đó là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta trưởng thành, phát triển.
- Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cách mạng Tháng Tám thành công, sáng lập ra nước Việt Nam mới – Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà....
Đăng nhập để bình luận