ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG XII QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM NGOÀI MÁCXÍT VỀ CON NGƯỜI
- Các quan điểm duy tâm khách quan: giải thích nguồn gốc và bản chất của con người từ một lực lượng siêu tự nhiên.
Triết học duy tâm ở Trung Hoa: con người và tính người do Trời sinh.
Platôn ở Hy Lạp cổ đại: linh hồn con người có nguồn gốc từ thế giới ý niệm có trước thế giới vật chất.
Hêghen: con người và ý thức con người có nguồn gốc từ ý...
Đăng nhập để bình luận