ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG IX LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NÓ

1. Những cơ sở xuất phát để xây dựng lý luận hình thái kinh tế-xã hội
- Các quan điểm trước Mác
Trong lịch sử, đã có nhiều cách xuất phát để xem xét xã hội:
- Chủ nghĩa duy tâm khách quan và tôn giáo: xuất phát từ một lực lượng siêu...
Đăng nhập để bình luận