Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa
duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của
triết học:
Nội dung vấn đề cơ bản của triết học:
Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề mối quan hệ giữa
tư duy với tồn tại (giữa tinh thần với tự nhiên, giữa ý
thức với vật chất).
Đăng nhập để bình luận