CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội của triết học Mác-Lênin, là kết quả của sự vân dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong ba bộ phận hợp thành của triết học macxit, khoa học về những quy luật chung nhất của xã hội, là hai phát kiến khoa học của Marx đã đặt cơ sở khoa...

Từ khóa: thế giới quan triết học, phương pháp luận triết học, chủ nghĩa Mác Lênin, triết học Mác Lênin, Chủ nghĩa duy vật lịch sử

ppt 54 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:36 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận