Câu hỏi thảo luận triết học

Tìm hiểu vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin với thực tiễn CM Việt Nam? Vì sao
trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa Mác- Lê nin
Đối với Cách mạng Việt Nam, Chủ nghĩa Mác- Lê nin là kim chỉ nam, là nền tảng của
tư tưởng, hành động của Đảng, là ngọn đèn soi sáng cho con đường dẫn đến thắng lợi
của dân tộc ta.
Trước khi chủ nghĩa Mác- Lênin xuất hiện ở Việt Nam. những phong trào giải phóng
dân tộc như: phong trào Cần Vương, khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Hoàng...

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị, xã hội khoa học, ôn thi triết học, tài liệu về triết học

doc 21 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:86 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận