Bài thuyết trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Nguyên lý là những luận điểm về học thuyết lý luận mà tính chân lý của chúng là hiển nhiên không cần
chứng minh được xác định trong tư duy của con người có chức năng lý giải mọi sự vật hiện tượng. Mối liên hệ dùng để chỉ sự qui định, sự tác động và chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng, hay giữa các mặt, các yếu tố của mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới....

Từ khóa: chủ nghĩa Mác - Lênin, phép biện chứng, nguyên lý sự phát triển, học thuyết lý luận, yếu tố con người, hiện tượng tự nhiên

ppt 46 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:70 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận