Bài giảng Pháp luật đại cương - Ths Nguyễn Thu Ba

Pháp luật đại cương nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù chung nhất về nhà nước và pháp luật dưới góc độ của khoa học pháp lý. phân tích cấu trúc - nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù chung nhất về nhà nước và pháp luật dưới góc độ của khoa học pháp lý.
Đăng nhập để bình luận