Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận
lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của
sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin cuả cać trươǹ g Đaị hoc̣ thuộc
Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần có quan tâm đến môn học này, chúng
tôi biên tập và cho ra mắt cuốn "Baì giảng môn hoc̣ Tư tưởng Hồ Chí Minh"....

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, giáo trình tư tưởng hồ chí minh, phương pháp nghiên cứu, đại đoàn kết dân tộc, giải phóng dân tộc, lý luận mac lenin

doc 132 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận